A A A

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH:

I. Postanowienia ogólne.
1. Usługodawcą jest INTER Jarosław Welz z siedzibą w Tczewie, ul. Czerwonego Kapturka 4d/5, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 593-251-65-03 – zwany w dalszej części Regulaminu „INTER”.
2. Regulamin określa zakres świadczenia wszystkich usług oferowanych przez INTER.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający INTER w imieniu własnym wykonanie danej usługi.
4. Wszystkie ceny podane na stronie usługodawcy są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów, chyba że w opisie cena podana jest i zaznaczona jako brutto - zawierająca podatek.
5. Informacje o cenach dotyczących oferowanych usług i produktów, prezentowanych lub umieszczonych na stronie internetowej oraz udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają wyłącznie charakter orientacyjny.
6. Definicje użytych pojęć:
   - Klient – osoba fizyczna / podmiot zawierający umowę o świadczenie usług oferowanych przez INTER lub zakupująca dostępne produkty,
   - domena internetowa - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora; np. www.interstrony.pl
   - hosting - usługa udostępnienia przestrzeni dyskowej na serwerze w celu przechowywania danych (w tym serwisu internetowego).

II. Serwisy internetowe

1. INTER oferuje tworzenie stron www, sklepów internetowych oraz fan page (stron przedsiębiorstw w serwisach: Facebook, Google+).
2. Czas realizacji uzależniony jest od zakresu działań, których ma się podjąć INTER oraz terminu dostarczania niezbędnych materiałów przez Klienta – zwykle wynosi od 7 do 30 dni i liczony jest od dnia zaksięgowania zadatku ustalonego w „Umowie o wykonanie serwisu internetowego”.
3. Klient ma prawo nadesłać niezbędne materiały w przeciągu 7 dni od zaksięgowania zadatku, o którym mowa powyżej. Jeżeli w tym czasie materiały nie zostaną dostarczone, INTER stworzy serwis internetowy zgodnie z ustaleniami, lecz bez uzupełnienia go treściami, grafikami. Dodatkowo INTER zastrzega sobie prawo do umieszczenia w stopce linku do swojej strony internetowej wraz z krótkim opisem.
4. Strona internetowa przekazana Klientowi jest wstępnie uzupełniona treścią, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej.
5. Serwis zostaje uznany za odebrany jeżeli nastąpi jeden z czynników: zostanie podpisany protokół odbioru, zostanie wypełniony formularz odbioru na stronie firmy INTER, zostanie przesłana w formie wiadomości e-mail informacja o odbiorze strony internetowej lub akceptacji jej obecnego wyglądu i treści.
6. Odbiór strony następuje po zakończeniu prac nad serwisem, z zastrzeżeniem, że Klient ma prawo wpisać w protokole odbioru potrzebę niewielkich zmian, które jednakże nie zmieniają całego szablonu i ułożenia poszczególnych elementów w serwisie. Zmiany takie INTER postara się wprowadzić w ciągu 7 dni.
7. Odbiór strony internetowej jest równoznaczny z wystawieniem Faktury VAT za usługę z 7 dniowym terminem płatności. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto firmy INTER.
8. Wszelkie zmiany nie zapisane w protokole odbioru lub nie przedstawione przy odbiorze serwisu są płatne według obowiązujących cen w INTER .
9. INTER po zatwierdzeniu serwisu wykonuje Kopie bezpieczeństwa strony internetowej.
10. W przypadku awarii serwisu spowodowanego dokonanymi zmianami, zaniechaniom klienta (w tym nie dokonywaniu aktualizacji CMS) lub innymi sytuacjami, na które INTER nie miał wpływu (należy do tego atak na stronę, wirusy) - przywrócenie serwisu z kopii zapasowej wiąże się z opłatą w kwocie 100 PLN netto. Jeżeli INTER stwierdzi, że awaria mogła mieć związek z problemem na serwerze lub brakiem możliwości aktualizacji CMS przez klienta - klient nie ponosi żadnej opłaty, a strona zostaje przywrócona bezpłatnie z ostatniej możliwej kopii zapasowej serwisu.
11. W przypadku przekroczenia terminu płatności INTER zastrzega sobie prawo do umieszczenia pod domeną internetową zamiast strony Klienta informacji „Strona nieaktywna. Prosimy o kontakt z administratorem” lub podobnej, wraz z logiem INTER oraz numerem telefonu.

III. Domeny internetowe
1. INTER oferuje Klientom możliwość zamówienia domeny internetowej z nazwą pasującą do nazwy i profilu działalności przedsiębiorstwa lub dowolnie przez nich wybraną, pod warunkiem, że nie jest już używana lub zarezerwowana przez inny podmiot.
2. Koszt zamówienia i przedłużenia usługi uzależniony jest od wybranego rozszerzenia i podany jest na stronie internetowej w zakładce "Domeny internetowe".
3. Klient ma prawo podać adresy DNS, na które domena ma zostać wydelegowana.
4. Pierwszy rok użytkowania domeny jest zawsze okresem promocyjnym i jeżeli w tym czasie Klient będzie chciał zmienić operatora, winien ponieść z tego tytułu koszt 150 PLN netto na rzecz INTER tytułem "rejestracji domeny" .
5. Każdy klient zamawiający domenę otrzymuje minimum jedną skrzynkę pocztową o pojemności minimum 1GB, z wyłączeniem sytuacji wydelegowania domeny na inne adresy DNS, kiedy to Klient taką możliwość traci.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zapłacenia za przedłużenie domeny w terminie domena przepada i jej ponowne zamówienie może być niemożliwe.
7. W przypadku przekroczenia terminu płatności INTER zastrzega sobie prawo do umieszczenia pod domeną internetową zamiast strony Klienta informacji „Strona nieaktywna. Prosimy o kontakt z administratorem” lub podobnej, wraz z logiem INTER oraz numerem telefonu.
8. Okres abonamentowy w pierwszym roku liczy się od dnia zamówienia domeny pod klienta, a nie od faktycznego dnia podpisania umowy, który może nastąpić później. Przedłużenie zawsze jest na 12 miesięcy.

IV. Hosting
1. INTER oferuje Klientom możliwość zamówienia usługi hostingu – utrzymania serwisu internetowego na serwerach należących lub wykorzystywanych przez INTER.
2. Koszt usługi zależny jest od wybranego wariantu z dostępnych na stronie internetowej lub indywidualnych ustaleń.
3. INTER dołoży wszelkich starań aby zapewnić najlepszą jakość oraz nie przerywalność świadczonych usług, wyklucza jednak swoją odpowiedzialność w sytuacjach, na które wpływ miały czynniki zewnętrzne lub niezależne od INTER.
4. Na serwerze dokonywane są okresowo kopie bezpieczeństwa danych, jednakże nie gwarantujemy możliwości ich przywrócenia w każdej chwili.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności INTER zastrzega sobie prawo do tymczasowe wyłączenia dostępu do serwera do czasu uregulowania należności.
6. W przypadku zamówienia razem usług hostingu i domeny - okres abonamentowy w pierwszym roku liczy się od dnia zamówienia domeny pod klienta, a nie od faktycznego dnia podpisania umowy, który może nastąpić później. Przedłużenie zawsze jest na 12 miesięcy.
7. Jeżeli Klient zamawia samą usługę hostingu okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy również w pierwszym roku abonamentowym, licząc od dnia zlecenia.

V. Usługi informatyczne
1. Usługi świadczone przez INTER wykonywane są z dużą starannością.
2. Wszelkie parametry, zakres usługi oraz cena ustalane są indywidualnie.

VI. Sprzedaż produktów
1. INTER posiada w sprzedaży różne produkty.
2. Produkty w sprzedaży są towarem nowym, wolnym od wad fizycznych – chyba, że zaznaczono inaczej w opisie produktu.
3. Każdy produkt posiada stosowną gwarancję, o której klient jest poinformowany.
4. Sprzedaż odbywa się poprzez indywidualne zamówienie lub sklep internetowy – jeżeli taka funkcjonalność jest udostępniona.

VII. Newsletter
1. INTER umożliwia zapisanie się na Newsletter - elektroniczny biuletyn informacyjny.
2. Przesyłane wiadomości mogą mieć charakter informacyjny i reklamowy, dotyczący usług i produktów świadczonych przez INTER.

VIII. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

1. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INTER (zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest INTER. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych INTER może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez INTER bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.
4. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
5. Klient podając swój adres e-mail zgadza się na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej informacji na temat wygaśnięcia usług oraz nowych promocji i innych informacji, które INTER wysyła swoim Klientom.
6. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie logo swojej firmy na stronach INTER, jako firmy, z którą współpracowaliśmy.
7. INTER zastrzega sobie prawo do pokazania wykonanej strony internetowej w dziale „Realizacje”.

IX. Płatności

1. W przypadku nieterminowej płatności zostaną naliczone odsetki karne w wysokości 0,4% dziennie (art. 481 &1, &2 KC). Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, po upływie terminu płatności faktury, bez wezwania przysługiwać będzie wierzycielowi od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagane.

2. Niepłacenie w terminie jakiejkolwiek faktury od firmy INTER skutkować może wyłączeniem usług internetowych, w tym strony internetowej oraz poczty e-mail, które utrzymywane są na serwerach firmy INTER.

X. Postanowienia końcowe
1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Klientom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania.
3. INTER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby INTER.Regulamin obowiązuje od dnia 08-01-2018 r.